Primaria Comunei
HOLOD
Înapoi la:HomeSunteţi la:REGULAMENT ORDINE INTERIOARă
Holod, Nr.228 0259-311.766 primaria.holod@cjbihor.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
e-Formulare
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

e-Formulare

Comunicate de Presa

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HOLOD
 
Anexa nr. 1

 

 
 
 
 
 
REGULAMENT Organizarea si functionarea Consiliului local al comunei HOLOD
 
 
 
CAPITOLUL I. Constituirea consiliului local
 
Consiliul local al comunei Holod, jud.Bihor, se compune din 13 consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat in conditiile stabilite de Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
 
Art. 1.(1) Potrivit legii consilierii declarati alesi se convoaca in sedinta de constituire a Consiliului local de catre prefect prin ordin,in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor.
(2)      Sedinta este legal constituita daca participa eel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi.In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate,peste 3 zile se va organiza onoua sedinta.In acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare.Daca nici de aceasta data nu se prezinta eel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi de catre biroul electoral de circumscriptie,prefectul va face o noua convocare peste alte 3 zile,emitind in acest scop un.nou ordin .
(3)      Daca nici la o a treia convocare nu se prezinta eel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi,prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la sedinta a consilierilor absenti. Daca absentele nu au la baza motivatii temeinice,determinate de boala care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat,deplasarea in strainatate in interes de serviciu,evenimente de forta majora cum ar fi inundatii sau alte catastrofe care au impiedicat deplasarea,deces in familie sau alte situatii similare,prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante,locurile consilierilor declarati alesi,care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare
(4)      Inainte de emiterea ordinului prevazut la aliniatul (3) prefectul va verifica data pe listele de candidati depusi de partidele politice sau aliantele electorate ai caror consilieri declarati alesi au lipsit nemotivat mai sunt supleanti . In caz afirmativ ,prin acelasi ordin se va dispune organizarea unei noi sedinte de constituire la care vor fi convocati supleantii.
(5)      Daca pe listele de candidati ale partidelor in cauza , nu au mai fost supleanti ,sau acestia refuza la rindul lor sa se prezinte la sedinta prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit ali.(3). Alegerile   se vor organiza in conditiile Legii nr.67/2004 privind validarii , dosarului supleantului ; respectiv supleantilor de pe aceeasi lista,in ordinea in care cei in cauza au fost inscrisi pe lista de candidati.
(6)     Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca aceea a constatat ca au fost incalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca alegerea s-a facut prin frauda electorala constatata de catre biroul electoral,potrivit prevederilor Legii 67/2004 privind alegerile autoritatilor publice locale.Invalidarea mandatului se va propune si in cazurile prevazute la alin.(2)
(7)     Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validati sau invalidati in lipsa .
Art.7.- (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica,prin vot deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta.Persoana al carui mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot,
(2) Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza in hotarirea nr 2 care se comunica de indata consilierilor care au absentat motivat
ART.8.-(1) Dupa vaidarea mandatelor a eel putin doua treimi din numarul consilierilor stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea urmatorului juramant " Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna-credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Holod.Asa sa-mi ajute Dumnezeu ".
(2)     Juramintul se depune dupa urmatoarea procedura : secretarul comunei va da citire juramantului ,dupa care consilierii validati se vor prezenta , in ordine alfabetica ,in fata unei mese special amenajate,pe care se afla un exemplar din Constitutie si Biblia.Consilierul va pune mina stinga atit pe Constitutie cit si ,daca este cazul,pe Biblie,va pronunta cuvintul "Jur ",dupa care va semna juramintul de credinta,care va fi exprimat pe un formular special.
(3)     Juramantul se semneaza in doua exemplare.Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare,iar al doilea se inmineaza consilierului.
(4)     Consilierii care se declara atei sau care au o alta credinta decit cea crestina pot depune juramintul fara formula religioasa.In acest caz juramintul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula .
(5)     Consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept, fapt care se consemneaza in procesul verbal al sedintei.In acest caz se va supune validarii mandatul primului supleant de pe lista partidului politic,aliantei politice,aliantei electorale respective,daca pina la validarea mandatului partidele politice confirma in scris apartenenta la partid a consilierului in cauza.
(6)     Dupa depunerea juramintului de catre eel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului local presedintele de virsta declara consiliul legal constituit.Declararea consiliului ca legal constituit se constataprin hotarirea nr.3 .
 
CAPITOLUL II. Organizarea consiliului
 
SECTIUNEA I Presedintele de sedinta
b)    pe buletinul de vot se scrie cuvintul "DA" in dreptul numelui/numelor
celui/celor pe care doreste sa il/ sa ii voteze;
c) alte modalitati ,1a alegerea consiliului .
(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.
In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta la alin.(5), se organizeaza un al doilea tur de scrutin,in aceeasi sedinta,la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar, consilierul care a obtinut eel mai mare numar de voturi.
Art. 12. In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie.Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.
Art. 13. Alegerea viceprimarului va fi consemnata in hotarirea nr. 5 a consiliului local.
 
Art. 14. Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local.mandat in care viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier
In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza inainte de expirarea duratei normale de 4 ani,inceteaza de drept si amndatul viceprimarului,fara vreo alta formal itate .
 
SECTIUNEA A 3-A Comisiile de spacialitate
 
Art. 15.(1) Dupa constituire,consiliul local stabileste si organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
(2)        Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de
specialitate,denumirea acestora si numarul membrilor care va fi intotdeauna impar,se
stabilesc de catre consiliul local,in functie de specificul activitatii din fiecare unitate
admini strati v-teritorial a.
(3)    Principalele domenii de activitate in care se pot organiza comisii de
specialitate sunt urmatoarele:
-   agricultura
-   activitati economico- financiare
-   activitati social-culturale,culte
-   invatamint,sanatate,familie
-   amenajarea teritoriului si urbanism
-   munca si protectie sociala
-   protectie copii
-   protectie mediu si turism
-   juridica si disciplina
-   validare
in functie de specificul activitatii si de numarul consilierilor,consiliul poate hotari sa se organizeze coimisii de spacialitate si in alte domenii de activitate sau o comisie sa aiba in obiectul de activitate doua sau mai multe domenii.
(4)    Pot fi membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
5
a)    efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei ;
b)    numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotariri si asupra rezultatului votarii.
c)    Asigura redactarea avizelor ,proceselor verbale etc.
(2)        Secretarul comisiei indeplineste orice alte sarcini prevazute de
regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari stabilite de
comisie sau de catre presedine .
Art.22.(l) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu 3 zile inainte
(2 ) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme
(3)   Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteai este obligatorie.
(4)   In caz de absenta la sedinta comisiei de baza ,consiliemlui in cauza nu I se
acorda indemnizatia de sedinta. Daca absentele continua,fara a fi
motivate,presedintele comisiei poate aplica sanctiunile prevazute in competenta sa de
Statutul alesilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sanctiuni
statutare,inclusiv inlocuirea lui din comisie.
Art.23. Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoare,de regula,inaintea sedintelor consiliului local,atunci cind ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotariri asupra carora I se solicita avizul .
Art.24.(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotariri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei ,presedinte acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul sedintei o scurta prezentare a probleme aflate pe ordinea de zi,daca aceasta nu este prezentata de initiator .
(2)    Consilierul desemnat potrivit alin(l) va redacta avizul comisiei,pe baza
amendamentelor si a propunerilor formulate de membii acesteia,care au fost
aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.
(3)        Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat,cu motivarea necesara,atita amendamentele si propunerile acceptate,cit si cele respinse.
(4)        Avizul intocmit potrivit ali(2) si (3) se prezinta secretarului unitatii administartiv teritoriale,care se va ingriji de multiplicarea si difuzarea acestuia catre consilieri,odata cu ordinea de zi
Art.25. Votul in comisii este, de regula , deschis.In anumite situatii comisia poate hotari ca votul sa fie secret,stabilind de la caz la caz modalitatea de exprimare a acestuia.
Art.26.(l) Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza,prin grija secretarului acestuia,intr-un proces-verbal.Dupa incheierea sedintei,procesul-verbal va fi semnat de catre presedinte si secretarul comisiei
(2) Presedintele poate incuviinta ca procesele verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate , care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor -verbale intocmite, in sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise
Art.27 Daca in urma dezbaterilor in sedintele consiliului loca se impun modificare de fond in continutul proiectului,pesedintele de sedinta poate hotari

 

a)     asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului,sau a eel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie .
b)    asigura efectuarea lucrarilor de secretariat
c)     efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a
consilierilor
d)    numara voturile si consemneaza rezultatul votarii,pe care il prezinta
presedintelui de sedinta.
e)     informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotariri a consiliului local.
f)     asigura intocmirea stenogramei sau a procesului verbal pune la dispozitia consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul verbal,respectiv • stenograma dactilografiata a sedintei anterioare,asupra continutului carora solicita acordul consiliului.
g)            asigura intocmirea disarelor de sedinta,legarea,numerotarea
paginilor,semnarea si stampilarea acestora ;
h)   urmareste ca la deliberare si adoptarea unor hotariri ale consiliului local sa
nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art.47 alin(l) din Legea
Administratie publice locale nr.215/2001.II informeaza pe presedintele de sedinta cu
privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in
asemenea cazuri.
i)    prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la
legalitatea unor proiecte de hotariri sau a altor masuri supuse deliberarii
consiliului,daca este cazul,refuza sa contrasemneze hotaririle pe care le considera
ilegale.
j) contrasemneaza,in conditiile legii si ale prezentului regulament,hotaririle consiliului local pe care le considera legale.
k) poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul pe ordinea de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local .
1) acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii inclusiv la redactarea proiectelor de hotariri sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu.Asemenea obligatii revin si aparatului propriu al consiliului local
(2) Secretarul indeplineste orice alte atributii                                                  stabilite de lege,de
regulamentul de organizare si functionare a consiliului local sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului .
 
CAPITOLUL III Functionarea Consiliului local
 
SECTIUNEA 1 Desfasurarea sedintelor
 
Art.35.- (1) Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotariri , rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului , timpul acordat declaratiilor politice,intrebarilor,interpelarilor petritiilor si altor
9
Art. 42. - In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata, presedintele de sedinta poate intrerupe dezbaterile.El poate aplica sanctiunile stabilite de Statutul alesilor locali in competenta sa ori poate propune consiliului aplicarea de sanctiuni corespunzatoare.
Art. 43. - Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putind formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului in ordinea formularii lor.
Daca s-a adoptat textul initiatorului sau un amendament formulat anterior,celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.
 
SECTIUNEA a 2-a Elaborarea proiectelor de hotariri
 
Art.44.-(1) Dreptul la initiativa sau proiectele de hotariri ale consiliului local apartine primarului , consilierilor si cetatenilor.
(2)   Proiectele de hotariri vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi
redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. Redactarea proiectelor de
hotariri se face de catre cei care le propun cu sprijinul secretarului unitatii
administrativ teritoriale si a personalului de specialitate din aparatul propriu al
consiliului care vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate. Promovarea
unui proiect de hotarire poate fi initiat de unul sau mai muti cetateni cu drept de vot
daca acesta este sustinut prin semnaturi de eel putin 5 % din populatia cu drept de vot
din comuna.
(3)   Initiatorii depun la secretarul unitatii administrativ teritoriale
Forma propusa pentru proiectul de hotarire.Proiectul va fi afisat spre informare publica prin grija secretarului unitatii administartiv teritoriale.
(4)     Initiatorii asigura intocmirea listelor de sustinatori formulare puse la dispozitie de secreatrul unitatii administrativ teritoriale .
(5)     Listele de sustinatori vor cuprinde : numele , prenumele si domiciliul,seria si numarul actului de identitate si semnaturile sustinatorilor.
(6)     Listele de sustinatori pot fi semnate numai de cetatenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza unitatii administrativ teritoriale respective,al carei consiliu local judetean urmeaza sa dezbata proiectul de hotarire in cauza.
(7)     Dupa depunerea documentatiei se trece la verificarea acesteia de catre secretarul unitatii administrativ teritoriale,proiectl de hotarire va urma procedura regulamentara de lucru ale consiliului local sau judetean dupa caz.
Art.45.-(1) Proiectele de hotariri se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor prin mentionarea titlului si a initiatorului.
(2)        Proiectele de hotariri se aduc la cunostinta consilierilor de indata cu
indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare si cu initiativa de a
formula si depune amendamente.
(3)    Operatiunile prevazute la alin.( 2) se realizeaza prin grija secretarului
unitatii administrativ teritoriale.
Art.46.- (1) Proiectele de hotariri si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local , precum si compartimentelor de resort din aparatul propriu al consiliului,in vederea intocmirii
11
propunerile,sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ.
( 6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate numai dupa defmitivare,pe baza observatiilor si propunerilor formulate potrivit alin.(4)
(7) Autoritatea politica in cauza este obligata sa decida organizarea unei intilniri in care sa se dezbata public propiectul de act normativ ,daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.
( 8) In toate cazurile in care se organizeaza dezbateri publice,acestea trebuie sa se desfasoare in eel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate.Autoritatea publica in cauza trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de act normativ in discutie.
(9) In cazul reglementarii unei situatii care,din cauza circumstantelor sale exceptionale,impune adoptarea de solutii imediate,in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public ,proiectele de acte normative se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare.
Art.50.-(1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face in urmatoarele conditii:
a)anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul autoritatii publice,insertat in site-ul propriu si se transmite catre mass-media,cu eel putin 3 zile inainte de desfasurare.
b)       acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris,cu valoare de recomandare,referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica.
c)       anuntul va contine data , ora si locul de desfasurare a sedintei publice,precum si ordinea de zi.
(2) Difuzarea anuntului si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica sunt in sarcina responsabilului desemnat pentru relatia cu societatea civila .
(3)Participarea persoanelor interesate la sedintele publice se va face in limita locurilor disponibile in sala de sedinte ,in ordinea de precadere data de interesul asociatiilor legal constituite in raport cu subiectul sedintei publice ,stabilita de persoana care prezideaza sedinta publica
(4)     Ordinea de precadere nu poate limita accesul mass-media la sedintele publice .
(5)     Adoptarea deciziilor administrative tine de competenta exclusiva a autoritatilor publice.
(6)     Punctele de vedere exprimate in cadrul sedintelor publice de catre cetateni au valoare de recomandare .
(7)     Raportul annual privind transparenta decizionala va fi facut public in site-ul propriu,prin afisare la sediul propriu intr-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare in sedinta publica.
 
SECTIUNEA a4-a Procedura de vot
13
intereselor sale in fata instantelor de judecata sa se faca de un aparator ales,cheltuielile urmind sa fie suportate din bugetul local
(2)     In situatiile prevazute la alin. (1) imputernicirea se semneaza de
presedintele de sedinta.
Art.61.- (1 ) Posturile din aparatul permanent de lucru al consiliului local nu se include in numarul maxim de posturi potrivit Ordonantei Guvernului 80/2001 provind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice .
( 2) Personalului din aparatul permanent al consiliului local nu I se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor publici,cu modificarile ulterioare .
(3)     Personalul din aparatul permanent colaboreaza cu secretarul unitatii
administrativ teritoriale la pregatirea sedintelor consiliului ,asigurarea documentarii
si informarii consilierilor,intocmirea si difuzarea catre acestia a dosarelor de sedinta
si a oricaror alte materiale .
 
CAPITOLUL IV Intrebari,interpelari,petitii si informarea consilierilor locali
 
Art.62. (1) Consilierii pot adresa intrebari primarului,viceprimarului si secretarului unitatii administrativ teritoriale ,precum si sefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local sau al serviciilor si unitatilor subordonate.
(2)   Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.
(3)   Cei intrebati vor raspunde de regula,imediat sau, daca ..nu este posibil,la
urmatoarea sedinta a consiliului .
Art.63. Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut.Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris,pina la urmatoarea sedinta a consiliului,sau oral, la proxima sedinta,potrivit solicitarii autorului interpelarii.
Art.64. - (1 ) Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului,iar compartimentul,serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa i le fumizeze la termenul stabilit.
( 2 ) Informatiile pot fi cerute si communicate in scris sau oral.
Art.65.- ( 1 ) Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local.Acestea se inscriu intr-=un registru special ,sunt analizate si solutionate potrivit reglementarilor legale in vigoare.
( 2 ) Semestrial consiliul analizeaza modul de solutionare a petitiilor.
 
CAPITOLUL V Dispozitii privind exercitarea mandatului de consilier
 
SECTIUNEA 1 Drepturile si obligatiile consilierilor locali

 

 
Art.73.- (1 ) In exercitarea atributiilor ce-1 revin cu privire la mentinerea ordinii si respectarea regulamentului in timpul sedintei Consiliului local presedintele de sedinta poate aplica una dintre urmatoarele sanctiuni :
a)    avertisment;
b)    chemare la ordine ;
c)    retragerea cuvintului;
d)   eliminarea din sala de sedinta ;
( 2 ) Eliminarea din sala de sedinta echivaleaza cu absenta nemotivata Art.74 - ( 1 ) Consiliul local poate hotari ,cu votul a eel putin doua treimi din numarul membrilor sai,aplicarea urmatoarelor sanctiuni consilierilor locali care , in exercitarea mandatului , au savirsit abateri de la prevederile legii si ale prezentului regulament :
a) interzicerea de a participa la lucrarile urmatoarei sedinte
b)     excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de
specialitate.
c) retragerea indemnizatiei de sedinta ,pentru 1- 2 sedinte.
( 2 ) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin . (1) lit.a si b cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspecte juridice,aceasta prezentind un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate ,inclusiv a explicatiilor furnizate de eel in cauza.
Art. 75 .Pe perioada sanctionarii ,consilierii in cauza nu sunt luati in calcul la stabilirea cvorumului de lucru.
Art.76 Interzicerea participarii la urmatoarea sedinta a consiliului,precum si excluderea de la lucrarile consiliului si comisiilor de specialitate au drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.
Art.77. Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi doua luni.Lipsa nemotivata de la 3 sedinte ordinare consecutive duce la INCETAREA mandatului de consilier
Art. 78. - Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate,presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta.Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art.71 alin . (1)
 
 
 
 
 
Holod la 19 august 2008
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: